0313 414465 info@elynol.nl Gratis verzending!

 

Algemene voorwaarden

 

 

  1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Elynol Nederland, onderdeel van Van Asselt Schilder- en Vastgoedonderhoud B.V., handelend en hierna te noemen “Elynol Nederland”, aan of met een derde, hierna te noemen “Klant”.

1.2. Een algemene verwijzing door Klant naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Klant wordt door Elynol Nederland uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Elynol Nederland schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.

1.4. Klant geldt niet als particulier, (handels)agent of distributeur van Elynol Nederland tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

 

  1. Aanbieding

2.1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Elynol Nederland in catalogi, brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Klant. Een individuele prijsopgave aan de Klant bindt Elynol Nederland uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Klant deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.

2.2. Een overeenkomst tussen Klant en Elynol Nederland komt slechts tot stand indien en voorzover Elynol Nederland een opdracht van Klant schriftelijk aanvaardt of door Elynol Nederland uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Klant met andere middelen bewijst dat Elynol Nederland de opdracht van Klant onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Elynol Nederland heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

  1. Prijzen

3.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en inclusief de normale verpakkingskosten.

3.2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor orders met een netto goederenwaarde beneden het op de website aangegeven minimum orderbedrag een bijdrage in de orderkosten doorberekend.

3.3. Tenzij anders is overeengekomen vindt de uitlevering van de order na vooruitbetaling plaats.

3.4. Elynol Nederland behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Klant voor rekening van Klant te brengen.

3.5. Indien toeleveranciers van Elynol Nederland hun prijzen verhogen is Elynol Nederland gerechtigd de door hem met Klant overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.6. Indien Klant een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercommunotaire levering of anderszins), staat Klant er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Klant Elynol Nederland voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.

3.7. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Elynol Nederland voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Klant kan hieraan geen verplichtingen van Elynol Nederland ontlenen.

 

  1. Levering, uitvoering

4.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de Klant. Het risico van de zaken gaat over op Klant op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4.2. Elynol Nederland behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij op speciale bestelling vervaardigde goederen.

4.3. Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Klant Elynol Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.4. Klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Klant de door Elynol Nederland af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Klant, ondanks sommatie van Elynol Nederland de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Elynol Nederland het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Klant voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Klant is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Elynol Nederland gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

4.5. Indien op verzoek van Klant de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Klant gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

4.6. Elynol Nederland is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Elynol Nederland behoudt zich de eigendom voor van alle aan Klant krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Klant aan Elynol Nederland verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot volledige voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

5.2. De geleverde zaken kunnen door Klant in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.

5.3. Klant verplicht zich op eerste verzoek van Elynol Nederland op alle vorderingen op derden, tengevolge van de levering aan die derden van zaken, waarop het onder 5.1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alsdan alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Klant.

 

  1. Betaling

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Elynol Nederland zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Klant is kenbaar gemaakt.

6.2. Klant is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.

6.3. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Klant aan Elynol Nederland het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen veertien dagen na de datum van aflevering of geleverde diensten in geval dit bedrag € 2.500,- (inclusief omzetbelasting) of minder beloopt; en

– 33% op de datum dat de bestelling wordt geplaatst,

– 33% op de datum dat de zaken voor verzending gereed liggen (waarvan Elynol Nederland Klant vooraf op de hoogte stelt),

– 34% binnen 14 dagen na (de eerste) aflevering of na geleverde diensten, in geval het factuurbedrag hoger is dan € 2.500,- (inclusief omzetbelasting).

6.4. gestelde termijn is Klant gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (ex omzetbelasting).

6.5. Indien Elynol Nederland aan Klant kortingen heeft toegekend, is Klant gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.

6.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens heeft Elynol Nederland alsdan het recht aan Klant alle eventueel door Elynol Nederland te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. Deze laatste worden gesteld op vijftien (15) procent van het verschuldigde bedrag. Een en ander onverminderd de overige aanspraken van Elynol Nederland op vergoeding van kosten en schadevergoeding.

6.7. Door Klant gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Elynol Nederland op Klant mocht hebben ten aanzien waarvan Elynol Nederland geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.

6.8. Indien Klant een betalingstermijn overschrijdt, heeft Elynol Nederland het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.

6.9. Elynol Nederland staat tot Klant niet in een rekening-courant verhouding.

6.10. Indien door Elynol Nederland om welke reden dan ook aan Klant uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter

 

  1. Retournering, reclamering

7.1. Klant is gerechtigd de door Elynol Nederland aan hem geleverde zaken binnen veertien dagen na ontvangst hiervan te retourneren. De Klant heeft geen recht op retournering indien de desbetreffende zaken niet tot het standaard-assortiment van Elynol Nederland (zoals opgenomen in de bij ontvangst geldende catalogus) behoren; indien retournering, op welke wijze dan ook, is uitgesloten; en/of de zaken zijn ingehuisd. (d.w.z. afgeleverd/opgesteld/ gemonteerd op de plaats van gebruik) door Elynol Nederland.

Geretourneerde zaken aanvaardt Elynol Nederland slechts indien en voorzover deze aan het door Elynol Nederland opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Elynol Nederland deze zaken aan Klant had afgeleverd. Op verzoek van Klant kan Elynol Nederland de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze door Elynol Nederland zijn afgeleverd. Het transport geschiedt op rekening en risico van Klant. Elynol Nederland is gerechtigd de kosten van het transport (vooraf) aan Klant door te berekenen.

7.2. Reclameringen door Klant kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten.

Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 3 dagen na ontvangst van de zaken door Klant c.q. na de dag waarop Klant over de zaken diende te kunnen beschikken, door Elynol Nederland te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.

In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Klant de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco’s zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Elynol Nederland de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Klant.

Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Klant op reclamering. Elynol Nederland aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Elynol Nederland op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Elynol Nederland deze zaken aan Klant had afgeleverd.

7.3. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

7.4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

7.5. Reclamering van Klant op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Elynol Nederland onverlet.

7.6. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Klant in rekening gebrachte koopprijs.

 

  1. Garantie

8.1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Elynol Nederland ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Elynol Nederland heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Klant.

8.2. De garantietermijn beloopt twaalf maanden, ingaande de dag van levering aan Klant.

8.3. Aanspraken van Klant op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Elynol Nederland onverlet.

8.4. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Klant, en na voorafgaand overleg met Elynol Nederland.

8.5. Buiten de garantie vallen in ieder geval:

– gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

– het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;

– normale slijtage;

– reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Klant daaronder begrepen;

– gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; en

– gebruik in een agressieve omgeving;

– ieder van buitenafkomend onheil;…. etc.

– beschadigingen van het exterieur.

8.6. Indien Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Elynol Nederland gesloten overeenkomst(en), dan is Elynol Nederland niet tot garantie gehouden.

 

  1. Uitsluiting

9.1. Onverminderd het bepaalde in art. 9 is Elynol Nederland slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Elynol Nederland aan Klant geleverde zaken of ten behoeve van Klant verrichte diensten danwel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Klant gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Elynol Nederland. Elynol Nederland is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

 

  1. Afstand van recht

10.1. Indien Klant in het kader van een beroep op garantie of een reparatie- of montage-opdracht een zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat de afgegeven zaak danwel een vervangende zaak (wederom) te zijnen beschikking staat, de desbetreffende zaak heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de zaken deswege niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van die zaak ten behoeve van Elynol Nederland en vrijwaart hij Elynol Nederland voor alle aanspraken (van derden) terzake, tenzij Klant bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest de zaak af te halen of aan te nemen.

 

  1. Niet toerekenbare tekortkoming

11.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Elynol Nederland: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Elynol Nederland in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.

11.2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Elynol Nederland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, danwel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

  1. Intellectuele eigendom

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Elynol Nederland geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how, (blijven) berusten bij Elynol Nederland. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Elynol Nederland, is Klant niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.

12.2. Onverminderd het in art. 12.1. gestelde, is Klant niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Elynol Nederland geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.

 

  1. Ontbinding

13.1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, juridische fusie van Klant, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Klant zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Elynol Nederland Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Elynol Nederland zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

– de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

– al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Klant op te schorten;

Één en ander onverminderd Elynol Nederland’s andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Elynol Nederland tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.2. Indien Klant niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant in verzuim en is Elynol Nederland gerechtigd zonder ingebrekestelling:

– de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

– die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

Één en ander onverminderd Elynol Nederland’s andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Elynol Nederland tot enige schadevergoeding is gehouden.

– die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

Één en ander onverminderd Elynol Nederland’s andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Elynol Nederland tot enige schade

13.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Elynol Nederland op Klant en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Elynol Nederland gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Elynol Nederland en haar gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.

13.4. De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Elynol Nederland enige overeenkomst met Klant ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

 

  1. Toepasselijk recht

14.1. Op alle overeenkomsten tussen Elynol Nederland en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter.

 

  1. Gedeeltelijke ongeldigheid

15.1. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Klant en Elynol Nederland gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.